Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
ВЪРХЪТ нараства дваж, БЛАГИ нявга думби-думби с свойто дааре НЕРЯДКО татък прежна слава, ала най-подир и нему превара;
ОТДАВНА дете ощ невръстно во знойнта пустиня на живота /"синята лагуна", usa/ ТОЗ нищо от предишний и последний без повтори да намери, тъй въжделено взора взор пронизва и тоз перник /китка-ръка/ НЕВЕДНЪЖ И САМ негли нейде изв сабя най-вече за трим;
ТЪЙ в свойта любов, която не твори живот пренесе насам-натам и щя не щя, лудо-младо възмечта за онова, което беше свято, за стар баща - един о друг вдъхнови;
ВОЛкът е много лаком звяр и току-така на сгоди, откакто свят се въди, НАВСЯКЪДЕ ВСЯКОЯ-ВСЕКИЯ е промушвал щикът, тъй било е,, тъй ще бъде;
ОТВЕДНЪЖ студената самотност го обгърна и еня ИЗВЕДНЪЖ риКяне на гладен лъв в пустиня;
ВИСОТА що е ова? Ниский лоб и отващение отбрани!;
Тъй ли, онъй ли - ОПАКИЙ КРАЙ, опако всичко отива?!;
Ч-ОК яшя! /Д-А живее много/ И чест и слава! Той е мъдър, много ВЛАДИ любимий падишах и РОДЕ-Е възПАЛява ИНтИМНО из-раждане с тегловния народ беди и тържества се из-живява безНАСЛЕДСТВЕНОСТТА!;
Първо либе, първа севдо, сегани се нарадват! И ей низ падат ВЕРни думи, ВЕРна обич, БОГИНЯ НАД БОГИНИ во чер-тога се промъкна ПО-НАПРЕД щастливи ощастливи, счуй се свенливо пристъпи;
СЪРце трепва и се сепва, сърце на СЪРЦАТА. БРАТЯ, майка-земя, рад честития живот на нашите деца, днес РАД ѝ се наш тирАНИн.
Плодът в майчината утроба, лат.;
На смъртното ложе в дълг AreTRO, лат.;
РОДЕН ДРУГАДЕ, лат.;
Толкова повече /основание, лат./;
С ОБЩИ УСИЛИЯ, лат.;
ЦЯЛОТО е, за предпочитане пред Частта, лат.;
ВИНАги АВгУСТ, лат.;
СЕЩЕНИ НЕЩА, лат.;
НЯМ КАТО РИба, лат.;
Всичко е изгубено, освен честта, кралят слънце.
Под това име от яЙЦЕТО/лат./;
Да се знае /лат./;
ИСКАМ, да /petere, лат./;
дума на дума; дума по дума; дума за дума /лат./;
наКрадко /лат./;
АкуратНО /лат./;
И така нататък; И тем подобни; И други /лат./;
Друг такъв; /лат./
кРАЙ на прението /лат./;
в Чия полза? /ciBONA, лат./.
Цар Борис, никъде другаде не е разпилЯН така ще дро;
Фи лип инката, само стоятелна и само битна;
БАБА ЦОЦОЛ АНА; "ТАЯ КУРВА, РЕНИ";
Еве ли на Дан чова Не това, що ала рам бе не!!!; ДИ яна СТОилова ШОПОва, в диа лога мал вина???; Вален тина ТЕреш кова в ПОвторе-ниеТО, &&& ..;
Жорж САНд, в риторична извисеност срещу всичко това;
Т АЗИ от "БОЖЕСТВЕНИ ТЕЛА" на рецицата от круп-ното романтично строителство; "Хубава жена"; на б ялата къ ща СЕ кретАР USA с мони ка левин ски , сре ща нея;
ЕТ/ДО ражданите рожби на остров "ЛЕС БОС";
МА РИЯ-МАГ ДА ЛЕНА, п рив лича вниманието;
Р аз мина ване в пис мо, т.е. В-ЕРИ ТИ /ВЕРсаЙ-ЛъЖа, ПЕТърБУръга, ../, до които се достига, трансфор мира Зли я В бореЦ;
ВСИЧКИТЕ ТЕ с движението си все по-разширя ващо се ВЗЕМАТ СВОЕТО в първич ни пре плита ния.
красен /червен/ кЛимат ВАНА /варДИ джо/ - козе мляко;
до троха изяла си ХЛЯБА;
грозното патенце, което всуе вирИ оПАШка;
АНгели небесни като картината у дома /1985/;
мозък в главата;
продава ФАсони на напаст божия;
КУчески студ с божи пръсти;
право на кръвта /лат. кръвно право/ на ГЕНЕралната /лат./ литературна /лат. книжовна/ собственост;
шкембе от биВОЛО мляко на баба ѝ /фалшива/ вамПИРА;
ВСЕ И ВСЯ НА ВСЕСВЕТ.
Цар Борис;
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА;
АНтоанета /ПРИсърце на пастите/;
ЕдуАРд АНглийски;
ПЕТО-ПЕто колело /лиш/;
"маминото детенце"; "грозното патенце";
виСИНЕ СИСИ;
свети Мук;
аГЕНти /лат. оръДИЯ/ на дворцови преврати /фр./;
Принц Кирил.
ЛЕКОмислено момиче;
СЛАВНО момиче;
ЯЛОво /женско/ животно;
ВЕНЕЦ от житни класове;
морСКИ АНгел;
Улична метачка;
"МАТЕРИално момиче";
изпълва с БЛАГОухание;
оБРЕМЕНЕНА с египетски труд;
плюе си на петите от ДОЛНО саксонско / върви по петите салтанатски.
"СладкарничКА заХАРНО ПЕТле"; "ВИЕНСКА сладкарница";
"сладкарница СИНЯТА ЛАгуна";
"сладкарНИЦА хаРИ поТЪР и ФилосоФският каМЪК";
английска-американска сладкарница "СВЕТА неДЕЛЯ";
"СЛАДкарница гоДА", С.кладНИЦА; "виенска сладкарница БОРДО";
"сладкарница ТРИте фукЛИ"; сладкарница "ДЕН И НОЩ";
"СИамАМ, вЛАДИмир люцКАНОв", 1992;
социалистическата "сладкарница пЛИСКА";
политически артистични превъплъщения;
по ТРЪНливия път на борБАТА.
"островът", самоТЕН и отЧУЖДЕН;
"СЪРце на СЪРцата", за разЦВЕТА на ХАМелеонството;
"остров БОЛшевиК", исторически обуслоВЕН;
свързана с историята на ДРЕВНА ГЪРЦИЯ;
СИлата на КрасоТАТА - "ВЕЛИКОбРИТАния";
семейните И/ИЛИ обществените отношения;
жертва на подВИГ чутОВНО веЛИК;
"островът на блаЖЕНИТЕ", правДИВОТО изобраЖЕНИЕ на "ВЕЛИКА АНглия";
БОГАТСТВОТО на ПРОкудени АРменци, заточеНИЦИ,..;
"да се ЗАвърнеш в БАЩИНАТА къЩА".
ФиЛоСОФИЯ;
МАтеМАТИка;
неПОСРЕДСТВЕНО неПРЕДСТАВЕНИ неЩА;
чисТО терминоЛОГИЧНАТА тРАДИция;
"ВИЕнСКА класиЧЕСКА МУзиКА";
арХИтекТУРА;
Български език и литература, с първични и вторични данНИ /рус./;
развитие и социализация по шекСПИР, възПРОИЗВЕЖДАНЕ на прочеЕ рЕД;
свещеНИ КниГИ;
ПОЛИтика.
  • «
  • 1