Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
припозна /юрид. признат/ ..
е волю ция на цикли и техните поправки, най-кратка имПРЕСИЯ ..
илюстраЦИЯ, еду ард-чърчил английски /хе-дон/, александър батемберг /на скъпи на сърцето/, дтски принц нставник н бългрската губерния /има нещо гнило в ДАния, друг живковИ /сър це що не ломИ, ще да е ц яло/ и редиЦА други.
дора габе, "на два народа дъщеря съм"; елисавута БАГРЯНА, "среща в москв" и "влак"; радой ралин, "мис-ълта в д-уми" - път и къщи, вестник "ду-ма;"
м.ю.лерМОНтов, "тихонько плачет он пустьне";
любеН кара ве лов, николчо и нищото, съединят своята нецялост;
христо ботев, "до моето ПЪРво либе";
атанас далчев, "до мен ти не стигна никога, О, зов на любовта;"
йор дан йов ков, "женско сърце" и "ал бена", драмата на ЯДката;
щастливецът, алеко констнтинов, "всичко друго е вяТЪР";
пенчо пет ков славей ков, вълНУющи размишЛЕНИЯ, мара белчева; алек сан дър и миг лена ге рови, "на моята любима та-мара", с "отговорността някой да те обича";
елин пелин /ДИМИ ТЪР ИВА НОВ стоя нов/ в СЕЛЕНИ ЯТА на истинската любов, чиста и открита;
дим чо дебеля нов, "леген да за разблудната цркиня"; пейо ТОТЕ крачо лов-я во ров, безроден, спуснат от другаде, с ромнтично-приключенски увлечения /мина ТОДОРОВО и лора краВЕлова/.
накратко и ПРОТИВНОТО, както е удобно силата на приятелите на една земя;
даслЕДУва евразийската земя инак е плаване против водата, ты цар: живи Один .., А.С. ПУ-ШКИ Н/ гол-ямата бор-ба не спиРА, за коМУНИзем, за кРИЛА/
разумява се да удържи и надделее своите корени, своето семейство /о, дъжд, о, дъжд оБИЛЕн и печален - по тротоарите танцуваща вода/;
Съветският съюз, туй съзнание станало ОБЩОчовешко прониква в другите исторически и неизбежно така, както частното към общото или общото към частното като л-уната из космос-мир се върти?! и с добри другАРИ внася съдържание в разкошните 'НОВИ' форми;
въздаване на дължимото на АЗиатските вълци, собрАНИ на МЕГдАНА /връщане назад?!/;
непрекратяване на войната, а отлагане /искаш мир, готви война, людМИЛА живКОВА - ТЮРбАНЪТ/;
да се повтори онова, което в световните мирни промени непроменено е, безумний виХЪР на живота де той ще спре? на кой ли бряг .. преваРА голяма, за покров-ител на освободените ро-би!;
'ПРИЯТЕли ХОРа' в очите ви зъби, капани и въдици, в душите ви нищожество .. вие свръхЧОВЕЦИ и свръхХИЩНИЦИ!де да бягам, за да запазя душата си?
да върви и стъпва върху ... ма-зо-ли /руски олигарси, булевард принцес, участия в общия мир и вършене на заповяданото, с НЕОГРАНИЧЕНО РАЗХИЩЕНИЕ;/
свързване-струпване и ... разлагане /всичко бе разрушено, всичко ще бъде възстановено, ТРЯВА само се почака.
НЕ ОТДАВАЙ зло за зло. Днес мислиш, утре що ще правиш, подвижнико заВЕРИ, сеятельо на МИ-РИ;
Ту гост у дома и, ТУ пък бива гост у тях /нищо по-лошо от съСЕДството на БЛАГА родни по поТЕКЛО/;
П-ОЧитай всякиго, както му Прилич;
всякий обича, който му прилича /чувстват, че седят един до друг/;
БДИчетата се познават по ЦАР-те-нието, а ЦЕЛОве-чите по ХОР-ту-ванието;
щото скоро става, скоро се загубява /всяко нещо има времето си, проСРОЧЕН брак?!/;
ЕДно котле ВРИ на дъбова жар, а от него се разнася арОмат на КУРбАНлък;
АКО не ПОПистяваш скоро уСИРомашяВАШ /от памтивека иде неугасим живот из гняздо доста, доста лудо-младо яха коня с жАР метежно свята девственост наплахи кошути кощунски къРНИ - цъфне овреме, и овреме по-сър-не/;
поздрави на вас, дъщери на КОбили вихрени /тесно проходен бряг, приРОДАта ИМ?!/;
каква яснота и определеност дават на мисЛИТЕ неговата трета съпруга и трите ИМ деца /предел ПОЧти ЕДно богатство, впрегнато да оре ЕДна бРАСТА, ки-пи ве-су-вий, посгорещи ИСтинаЛИ СИРца/л
ВЪРХЪТ нараства дваж, БЛАГИ нявга думби-думби с свойто дааре НЕРЯДКО татък прежна слава, ала най-подир и нему превара;
ОТДАВНА дете ощ невръстно во знойнта пустиня на живота /"синята лагуна", usa/ ТОЗ нищо от предишний и последний без повтори да намери, тъй въжделено взора взор пронизва и тоз перник /китка-ръка/ НЕВЕДНЪЖ И САМ негли нейде изв сабя най-вече за трим;
ТЪЙ в свойта любов, която не твори живот пренесе насам-натам и щя не щя, лудо-младо възмечта за онова, което беше свято, за стар баща - един о друг вдъхнови;
ВОЛкът е много лаком звяр и току-така на сгоди, откакто свят се въди, НАВСЯКЪДЕ ВСЯКОЯ-ВСЕКИЯ е промушвал щикът, тъй било е,, тъй ще бъде;
ОТВЕДНЪЖ студената самотност го обгърна и еня ИЗВЕДНЪЖ риКяне на гладен лъв в пустиня;
ВИСОТА що е ова? Ниский лоб и отващение отбрани!;
Тъй ли, онъй ли - ОПАКИЙ КРАЙ, опако всичко отива?!;
Ч-ОК яшя! /Д-А живее много/ И чест и слава! Той е мъдър, много ВЛАДИ любимий падишах и РОДЕ-Е възПАЛява ИНтИМНО из-раждане с тегловния народ беди и тържества се из-живява безНАСЛЕДСТВЕНОСТТА!;
Първо либе, първа севдо, сегани се нарадват! И ей низ падат ВЕРни думи, ВЕРна обич, БОГИНЯ НАД БОГИНИ во чер-тога се промъкна ПО-НАПРЕД щастливи ощастливи, счуй се свенливо пристъпи;
СЪРце трепва и се сепва, сърце на СЪРЦАТА. БРАТЯ, майка-земя, рад честития живот на нашите деца, днес РАД ѝ се наш тирАНИн.
Плодът в майчината утроба, лат.;
На смъртното ложе в дълг AreTRO, лат.;
РОДЕН ДРУГАДЕ, лат.;
Толкова повече /основание, лат./;
С ОБЩИ УСИЛИЯ, лат.;
ЦЯЛОТО е, за предпочитане пред Частта, лат.;
ВИНАги АВгУСТ, лат.;
СЕЩЕНИ НЕЩА, лат.;
НЯМ КАТО РИба, лат.;
Всичко е изгубено, освен честта, кралят слънце.
Под това име от яЙЦЕТО/лат./;
Да се знае /лат./;
ИСКАМ, да /petere, лат./;
дума на дума; дума по дума; дума за дума /лат./;
наКрадко /лат./;
АкуратНО /лат./;
И така нататък; И тем подобни; И други /лат./;
Друг такъв; /лат./
кРАЙ на прението /лат./;
в Чия полза? /ciBONA, лат./.
Цар Борис, никъде другаде не е разпилЯН така ще дро;
Фи лип инката, само стоятелна и само битна;
БАБА ЦОЦОЛ АНА; "ТАЯ КУРВА, РЕНИ";
Еве ли на Дан чова Не това, що ала рам бе не!!!; ДИ яна СТОилова ШОПОва, в диа лога мал вина???; Вален тина ТЕреш кова в ПОвторе-ниеТО, &&& ..;
Жорж САНд, в риторична извисеност срещу всичко това;
Т АЗИ от "БОЖЕСТВЕНИ ТЕЛА" на рецицата от круп-ното романтично строителство; "Хубава жена"; на б ялата къ ща СЕ кретАР USA с мони ка левин ски , сре ща нея;
ЕТ/ДО ражданите рожби на остров "ЛЕС БОС";
МА РИЯ-МАГ ДА ЛЕНА, п рив лича вниманието;
Р аз мина ване в пис мо, т.е. В-ЕРИ ТИ /ВЕРсаЙ-ЛъЖа, ПЕТърБУръга, ../, до които се достига, трансфор мира Зли я В бореЦ;
ВСИЧКИТЕ ТЕ с движението си все по-разширя ващо се ВЗЕМАТ СВОЕТО в първич ни пре плита ния.
  • «
  • 1