Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
кожодерски лихви;
РАЗВИВАЩИ СЕ разплодни животни и културни растения;
райСЪВЕТ С ПОДхрани \пита-телни\;
ТЪРчи-лъжи насажденията от млади борЧЕТА;
катуР племенна книга за животни, сел.-стоп.;
ПРИстройка с кЛЕТ СЪпринадлежност;
подведомСТВО на СЕРвиз помещения;
ПРИоран зем към нива;
смяна на ВОД в лагер на КАПИтали и в лагер на комуНАЛИ;
ЛА-ВИНОобразно свличане на маса хора с несъвсем ясен соц произход.
КРАЛ джордж английски;
бог еРУС;
ален делон - стефан данаилов, опознали ергенски животи на титана;
син на султана, там два свята;
тодор живков внук и приятели в сво-бодна м-ощ, отвъд робския край на ПОробениТЕ, “кози рог“;
залитанията на николчо и нищото;
“тихия двор“, “тихия дом“ на соДОМ и гоМОР;
педофилът марияна василева като представителка качествата на обитателите и институцията дребно ЧИНОвничество в Новия обитаван свят на НРБ, и като затворена соц общност без връзки с другите материални общности;
пейо яворов, “две души“, “ангел“, “деМОН“;
човешкото копнение на дракула, руМЪНИ.
светите братя;
братя \съратници\;
братя - пак по кръв, но само че пролята;
МЛЕЧНИ БРАТЯ;
от кръвта на родителите си - родни \кръвни\ братя;
нашите просветители и славянски първоапостоли;
отци на белгрското знанье - творци на наший говор мил;
книжовни първоучители;
солунските братя;
константин-кирил философ и методий, равноценни.
вене-ра мило-ска обогатила културата на ОКръжающите, лондон;
богоОТредени ИЗвинили се на австро-унгарския престолонаследник, живял в неЗЕмен идеал;
''с дом и без дом кучета'' на ВСЕСВЕТИ жозефина и наполеон, видели и казали ПИРовата истина;
божията десница НА поразяващата ръка, аМЕ-РИка; р-ум-барак, чехли; сне-ГОВ, топ-ЛУ;
петка търновска прехрани неСРЕТНИци със съкровищата си и на бряг пустинен остана в тайствено очакване преображенията на духа, библ.;
бедната разбЛУдна царкиня на нероди мъртви води и мъртви фонтани, дим. ДЕБЕЛЯнов;
пенчо славейков в отмиващи сПОмени на ма-ра белчева, МИЛО;
фердинанд, неМАЛЪК немски принц ПРЕминал английската кралица и неспечелил признание в дълготрайна примамлива слава;
символистическото схващане към свръхчовешко детайлизираните образи на троеручицата и падащата над нея разностранна католическа и християнска девственица да улови ЕДиничното;
виктор-емануил и фердинанд в негласно споразумение и делба на СценАТА, ето и тия от изкусителното ПОПри-ще подир actio, 5ър-сър-сир-срб-сърце, искат с каменно примирение да поемат този черен дял, с който някой зъл бог ДА-РИ.
чувство на отплата и сигурност в ЕДинението;
оСЪЗНА ВОЛя и ПОрив да се говори, що е на сърце и да няма нищо против да се приеме;
вплитАН опит, за постигане на житейско-прагматично наследени традиции, много близки до историята твърде ДЪЛГА и пълна на ПРОЯВИ;
ту, прошка се ОТпуща РЯДко-радко, на скъпи на сърцето същества;
преоткри род традиция, кога наста усил дни, за своя и тъй, за несвоя, с чието ИМЕ СИ КИТИ, драго е дето е тъй, без да се прави от това какъвто и да е капитал;
успоредяване и съизмерване на неЕДнаквостта в душевността и предпочитанията;
обреден цикъл и ритуална специфика на домашните ТЪРжества според патриархалните поРЯДКИ за благоСловия;
ПРЕходи и ПРЕливания в патриархална среда, за повседневно битово-поминъчно ЖИВЕЕНЕ;
отпращане в НАДбитовото присъствие на благо-дарната сре-да;
рАВни пожелавания, за преодоляване на ТРУДНОстите.
едуард и джордж английски;
английската кралица насреща царица джована;
нехрани-майка първо чедо;
ма-тея после ан-тимовския хан, не-прокоп-саник;
сене-б-ирските братя петър и павли;
ин-дже като мътен порой;
род-ните дъщери на крал лир, шекспир;
ениЧАРИ, кой от де иде коли, граби, пали, глоби, .. в лудешки юрюш;
при-гледаната ново-нагла-сена ГУСла.
рЪй, рЪй, с-покойни старини, ов-ци, присмиваха се на-мерените и дове-дените, с ВИР г-лави: германа, цветанка, славка, радка-пиратка, мил-анка, ле-на, .. избягаха и се насъбраха на-ВРЪХ покрива .
назо-ваното не бива да под-вежда; ИГ-ра на еЗИка; изключително ЧУвство за Хумор;
дели се на две и всяка една от тях от по две в близко приятелство на немотията с грозотата;
под-разбира арма-гани да прибавим още мащабност;
ходенето на малкия човек до пазаря;
дето се казва сла-ба ЕВОлюЦИЯ на жътвата и къде ТОГА-ва е кай лишното;
спомен за мъртвите отишли си от света на живите, гус\лу-реви май-ки со соф-РА;
пролетта на роба - не съм на нивата си вече;
султанът е гледал, почитал, къщовник е бил;
въз-кре-сено царство на пепе-л с\и из-горения, за общото живеене, изпълнено с какви ли не би-тови детайли, подредени български съкровища в .., златна, сребърна, .. кал, това е историческото богатство - ново и старо, наше и ваше, .. на културния диалог;
присъствието ѝ не би било възможно едно без друго или не би било точно такова, без да е приютило и подкрепило турчи.
пред-сказания и при-знания: 1-2, трето положение няма;
ГЕНди тръгна да върви наПРЕД, миру-вай де, - евтим. ИЛ софия-кладница-БОСНЕк-МИШица-срезиМИРовци-шиПКА по тия места, когато слугите менят господарите си, 1945 ?ДОде-доДЕ?, тоДора 1987: генДА-Доде?;
пал-ма на първенс-твото;
лавРИ; голияТ, библ.;
началото на юПИТЕР;
след това, следователно преди това;
наи-менование по преобладаващи признаци;
изпъкваща точка;
едно, но лъв, езоп;
малкото се сравнява с голямото.
еВИННА дъщеря;
адам и ева в престъпна любов;
света богоРОДИЦА, и на думи, и на дело;
жълтата гоСТЕНКА;
изгубена сТАНКА;
силви вартан, диВЕЧ на ЕДин дъх;
народната любов, вя-тър;
гадже, циг. , чичо сАМ в полеСРАжение;
ев-а ХЕРЦОГова, дама на СИРчето ;
dulCINEA, исп.!
  • «
  • 1