Редактирай Анкетите
красен /червен/ кЛимат ВАНА /варДИ джо/ - козе мляко;
до троха изяла си ХЛЯБА;
грозното патенце, което всуе вирИ оПАШка;
АНгели небесни като картината у дома /1985/;
мозък в главата;
продава ФАсони на напаст божия;
КУчески студ с божи пръсти;
право на кръвта /лат. кръвно право/ на ГЕНЕралната /лат./ литературна /лат. книжовна/ собственост;
шкембе от биВОЛО мляко на баба ѝ /фалшива/ вамПИРА;
ВСЕ И ВСЯ НА ВСЕСВЕТ.
Цар Борис;
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА;
АНтоанета /ПРИсърце на пастите/;
ЕдуАРд АНглийски;
ПЕТО-ПЕто колело /лиш/;
"маминото детенце"; "грозното патенце";
виСИНЕ СИСИ;
свети Мук;
аГЕНти /лат. оръДИЯ/ на дворцови преврати /фр./;
Принц Кирил.
ЛЕКОмислено момиче;
СЛАВНО момиче;
ЯЛОво /женско/ животно;
ВЕНЕЦ от житни класове;
морСКИ АНгел;
Улична метачка;
"МАТЕРИално момиче";
изпълва с БЛАГОухание;
оБРЕМЕНЕНА с египетски труд;
плюе си на петите от ДОЛНО саксонско / върви по петите салтанатски.
"СладкарничКА заХАРНО ПЕТле"; "ВИЕНСКА сладкарница";
"сладкарница СИНЯТА ЛАгуна";
"сладкарНИЦА хаРИ поТЪР и ФилосоФският каМЪК";
английска-американска сладкарница "СВЕТА неДЕЛЯ";
"СЛАДкарница гоДА", С.кладНИЦА; "виенска сладкарница БОРДО";
"сладкарница ТРИте фукЛИ"; сладкарница "ДЕН И НОЩ";
"СИамАМ, вЛАДИмир люцКАНОв", 1992;
социалистическата "сладкарница пЛИСКА";
политически артистични превъплъщения;
по ТРЪНливия път на борБАТА.
"островът", самоТЕН и отЧУЖДЕН;
"СЪРце на СЪРцата", за разЦВЕТА на ХАМелеонството;
"остров БОЛшевиК", исторически обуслоВЕН;
свързана с историята на ДРЕВНА ГЪРЦИЯ;
СИлата на КрасоТАТА - "ВЕЛИКОбРИТАния";
семейните И/ИЛИ обществените отношения;
жертва на подВИГ чутОВНО веЛИК;
"островът на блаЖЕНИТЕ", правДИВОТО изобраЖЕНИЕ на "ВЕЛИКА АНглия";
БОГАТСТВОТО на ПРОкудени АРменци, заточеНИЦИ,..;
"да се ЗАвърнеш в БАЩИНАТА къЩА".
ФиЛоСОФИЯ;
МАтеМАТИка;
неПОСРЕДСТВЕНО неПРЕДСТАВЕНИ неЩА;
чисТО терминоЛОГИЧНАТА тРАДИция;
"ВИЕнСКА класиЧЕСКА МУзиКА";
арХИтекТУРА;
Български език и литература, с първични и вторични данНИ /рус./;
развитие и социализация по шекСПИР, възПРОИЗВЕЖДАНЕ на прочеЕ рЕД;
свещеНИ КниГИ;
ПОЛИтика.
Христо ПРОДАнов; ХрисТО СТОИчКОВ; Боре ЦАРО /с. Кладница, 1985-2017/;
аДОЛф ХИ-хиТлеР /из социално слабите до вТОРА световна ВОЙНа/;
АлекСАНдър ТЕМЕ-ПИПЕ;
Княз Александър БАТЕнБЕРг; Руският цар Александър /"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"/;
БориСЛАВ;
БориСЪ;
ПЕНчо СЛАВейКОВ; Пейо ЯвоРОВ; ХрисТО БОТев;
Тодор Живков; Джон Кенеди, другият ПОСРЕДник;
"аз мисля"..
може да изБИРАте - английски /американски/ принц-кРАЛО, шведски пРИнц - вЕДНО датски,.. .
ВЪЗмогАНИ с "чайКИ"; АМбалаЖ с "ВОЛ-ГИ";
монархът сТУден ОТстъпил фЕРАри, с цвят ЧЕРВЕн - "ШОУТО" тече;
"песента на колелетата", пРОИС-Звежда "виенско колело";
"пляс, пляс, педалиТЕ водно колело.., 1992", с хронологическото продължение на зелената "шКОда ", ЦиКъЛът се допълва и разширява;
"лада 1300s"; "лАДА 5"; "Лада 7", с мерЦЕдес решеТка;
"москвето 12", познаВАТелна ОПЕРАция?;
ботаНИческата интелиГЕНция с "кашоНче /нем. трабаНче/;
руски кораБ "аврОРА, лат." /зОРА/ - яВОров, нашите неща;
корабите на хРИСтофор колУМб, с овъншанстяване на ХриСТО БОТевъ;
автото във филма "ЧАРли ЧАПЛИн" като оценка на приРОДНИте явления, общестВЕНИте събития и междуЧОВЕШКИте отношенния.
Княгиня Мария-Луиза; КЛЕОпотра;
Христо Ботев; Иван Вазов;
св.40 МЪчениЦИ;
"многоТО бълГАРИ"; БАГРЕНОродните;
ВАсил ЛЕВски; НАродни ЦАре; НАродни МЪже;
КОНстантин-Кирил ФилосоФ;
КЛИмент ОХридСКИ, ГОРазД, Сава, НАум ПресЛавСКИ, АНгелаРИЙ;
СУЛтана; МАти БОЛгария;
от царски род; боляРИ със ЗЛАТНИ огърЛИЦИ;
деЦА на миРА.
32 години, със "зъ-зъ-зъ";
32 години, без "зъ-зъ-зъ".