Sladur.com - Стани известен
Начало Вход Регистрация Търсене Харесвам те Език:

Редактирай Анкетите
"СладкарничКА заХАРНО ПЕТле"; "ВИЕНСКА сладкарница";
"сладкарница СИНЯТА ЛАгуна";
"сладкарНИЦА хаРИ поТЪР и ФилосоФският каМЪК";
английска-американска сладкарница "СВЕТА неДЕЛЯ";
"СЛАДкарница гоДА", С.кладНИЦА; "виенска сладкарница БОРДО";
"сладкарница ТРИте фукЛИ"; сладкарница "ДЕН И НОЩ";
"СИамАМ, вЛАДИмир люцКАНОв", 1992;
социалистическата "сладкарница пЛИСКА";
политически артистични превъплъщения;
по ТРЪНливия път на борБАТА.
"островът", самоТЕН и отЧУЖДЕН;
"СЪРце на СЪРцата", за разЦВЕТА на ХАМелеонството;
"остров БОЛшевиК", исторически обуслоВЕН;
свързана с историята на ДРЕВНА ГЪРЦИЯ;
СИлата на КрасоТАТА - "ВЕЛИКОбРИТАния";
семейните И/ИЛИ обществените отношения;
жертва на подВИГ чутОВНО веЛИК;
"островът на блаЖЕНИТЕ", правДИВОТО изобраЖЕНИЕ на "ВЕЛИКА АНглия";
БОГАТСТВОТО на ПРОкудени АРменци, заточеНИЦИ,..;
"да се ЗАвърнеш в БАЩИНАТА къЩА".
ФиЛоСОФИЯ;
МАтеМАТИка;
неПОСРЕДСТВЕНО неПРЕДСТАВЕНИ неЩА;
чисТО терминоЛОГИЧНАТА тРАДИция;
"ВИЕнСКА класиЧЕСКА МУзиКА";
арХИтекТУРА;
Български език и литература, с първични и вторични данНИ /рус./;
развитие и социализация по шекСПИР, възПРОИЗВЕЖДАНЕ на прочеЕ рЕД;
свещеНИ КниГИ;
ПОЛИтика.
Христо ПРОДАнов; ХрисТО СТОИчКОВ; Боре ЦАРО /с. Кладница, 1985-2017/;
аДОЛф ХИ-хиТлеР /из социално слабите до вТОРА световна ВОЙНа/;
АлекСАНдър ТЕМЕ-ПИПЕ;
Княз Александър БАТЕнБЕРг; Руският цар Александър /"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"/;
БориСЛАВ;
БориСЪ;
ПЕНчо СЛАВейКОВ; Пейо ЯвоРОВ; ХрисТО БОТев;
Тодор Живков; Джон Кенеди, другият ПОСРЕДник;
"аз мисля"..
може да изБИРАте - английски /американски/ принц-кРАЛО, шведски пРИнц - вЕДНО датски,.. .
ВЪЗмогАНИ с "чайКИ"; АМбалаЖ с "ВОЛ-ГИ";
монархът сТУден ОТстъпил фЕРАри, с цвят ЧЕРВЕн - "ШОУТО" тече;
"песента на колелетата", пРОИС-Звежда "виенско колело";
"пляс, пляс, педалиТЕ водно колело.., 1992", с хронологическото продължение на зелената "шКОда ", ЦиКъЛът се допълва и разширява;
"лада 1300s"; "лАДА 5"; "Лада 7", с мерЦЕдес решеТка;
"москвето 12", познаВАТелна ОПЕРАция?;
ботаНИческата интелиГЕНция с "кашоНче /нем. трабаНче/;
руски кораБ "аврОРА, лат." /зОРА/ - яВОров, нашите неща;
корабите на хРИСтофор колУМб, с овъншанстяване на ХриСТО БОТевъ;
автото във филма "ЧАРли ЧАПЛИн" като оценка на приРОДНИте явления, общестВЕНИте събития и междуЧОВЕШКИте отношенния.
Княгиня Мария-Луиза; КЛЕОпотра;
Христо Ботев; Иван Вазов;
св.40 МЪчениЦИ;
"многоТО бълГАРИ"; БАГРЕНОродните;
ВАсил ЛЕВски; НАродни ЦАре; НАродни МЪже;
КОНстантин-Кирил ФилосоФ;
КЛИмент ОХридСКИ, ГОРазД, Сава, НАум ПресЛавСКИ, АНгелаРИЙ;
СУЛтана; МАти БОЛгария;
от царски род; боляРИ със ЗЛАТНИ огърЛИЦИ;
деЦА на миРА.
32 години, със "зъ-зъ-зъ";
32 години, без "зъ-зъ-зъ".
ПАТриОТИ в куРИло; лъжеПАТриОТИ; хайДУти; воеВОДИ; ревоЛЮциОНери; парТИзАН и ЯТАк;
диваКИ-великАНИ;
КОСти от НИКОтиАНА;
чорбаджи Стефчов;
чорбаДЖИ МАРко; ПОНИчКА;
куЧЕТА, КУки,..; ро-ро /"куЧЕ в ЧЕКмеДЖЕ"/
бедНИЙ наРОДЕ КАТАрзис; ПАЗАРджиК;
аТОМ АКушиРА /"РОден на 4 юли"/;
ОСНОВОполагащо МЯсто в човешката куЛтура;
моДЕЛ на КОСмос.
из йерархиите на църковната кЛИР;
АНтична АНгЛИЯ слага Кръст на всяко съмнение;
ТРИединството на света подредено според категориите и отношенията им след втората СВЕТОВНА война;
степната орДА кРЪСТосВАЛА надлъж и нашир КОНтинентите;
племенното противоборство на РАДЕтелиТЕ на привлекателната идеология;
чистото СЪРзеЦАние на другаря тодор живков било изКУшено, очаквало нещо, търСЕЛО;
ПРЕ-дадена на шведския АРхиТЕКТ, изграден от ПЪРВАТА туХличКА;
татко ПИер и фон ГАер /"ТюТюН"/
слизането от НАЙ-ВИСШИТЕ същности на паноРАМна ХОЛАнДИЯ;
"гНИЛОто в даНИЯ ПОместило ЗЕмята.
Ваше Високопреосвещенство; Римски папа; ПАТРИАРХ; Архиепископ; ВЛАдика; ..;
Наместник на върховната ханска власт; Юлий Цезар;
Хан /Кан/; "ВЕЛИК" хан; Кан ювиги; Свещенство; Светилища;
Кавхан /стар боил/; Ичиргу-боил;
Кесар; "КаСИчка Зарче, другарю Седларов" /"Вилна зона"/; Рекс; Рис; Тигър /китайски хороскоп/; КЕЛИ;
Владетел на всички страни на север и юг, на изток и запад;
Шехерезада; Клеопатра; ПадиШАХ; Шейх; Халиф; Велики везире; Султан; Турски паша - пита и разпитва;
ДИНАстия; Владетел; Император; Цар-Царица; Бог-Богиня; "Крал Слънце" - кюЧЕК изГЪЗИЦА; "Царят-свинар и свинарят-цар";
"ВЕЛИК" княз; ЛЪВ ДЯКОН /ВАСИЛ ЛЕВСКИ/;
Василевс на ромеите; Византийски Василевс.
  • 5